E-COMMERCE MERCHANDISE

Salary: Thương lượng

Location: Lixibox Company - Office 1

Team: Marketplace

Application deadline: 02/02 — 03/03/2024

Job Description

As an E-Commerce Merchandise, you will create and implement strategies that make online transactions possible. You will organize, develop, and execute e-marketing plans. / Là 1 chuyên viên vận hành Thương Mại Điện Tử, bạn sẽ là người xây dựng và triển khai các hoạt động vận hành và marketing để thực thi mục tiêu doanh số. Bạn cũng sẽ là người tổ chức, phát triển và triển khai các kế hoạch marketing trực tiếp cho nhãn hàng và sản phẩm.

ROLES AND RESPONSIBILITIES / TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ

 • Write and edit product content that will be published on e-Commerce websites/portals/platforms. / Viết và biên tập nội dung sản phẩm sẽ đăng trên các website/cổng/nền tảng Thương mại điện tử.
 • Set standards, systems, and best practices for new product listings, content creation, distribution, and maintenance. / Đặt ra các tiêu chuẩn, hệ thống và phương pháp hay nhất cho danh sách sản phẩm mới, tạo nội dung, phân phối và bảo trì.
 • Work closely with different teams (product management, graphics, sales) to provide updated content that will be shared across e-Commerce platforms. / Phối hợp chặt chẽ với các nhóm khác nhau (quản lý sản phẩm, đồ họa, bán hàng) để cung cấp nội dung cập nhật sẽ được chia sẻ trên các nền tảng Thương mại điện tử.
 • Provide support in other areas of Media Marketing, PPC, Email Marketing, SEO, Keyword Research, Google Analytics, Website UX, and Paid Social Media. / Cung cấp hỗ trợ trong các lĩnh vực khác về Tiếp thị truyền thông, PPC, Tiếp thị qua email, SEO, Nghiên cứu từ khóa, Google Analytics, UX trang web và Truyền thông xã hội trả phí.
 • Identify SEO best practices regarding inventory, pre-orders, and pricing policies. / Xác định các phương pháp hay nhất về SEO liên quan đến hàng tồn kho, đơn đặt hàng trước và chính sách giá.
 • Monitor changes in product sales by using web analytics and Excel spreadsheets (pivot tables, vlookups, etc) to stay organized. / Theo dõi các thay đổi về doanh số bán sản phẩm bằng cách sử dụng phân tích trang web và bảng tính Excel (bảng tổng hợp, vlookup, v.v.) để luôn ngăn nắp.
 • Ability to multitask and meet deadlines while maintaining attention to detail. / Khả năng đa nhiệm và đáp ứng thời hạn trong khi vẫn chú ý đến từng chi tiết.
 • Work closely with operation team (logistics, warehouse) to maintain inventory, stock in trade for supplying & demanding of E-commerce / Phối hợp chặt chẽ với bộ phận vận hành (hậu cần, kho) để duy trì hàng tồn kho, đáp ứng được nhu cầu bán hàng trên thương mại điện tử
 •  Accountable and responsible to achieve agreed upon Key Account targets and KPIs / Chịu trách nhiệm để đạt được các mục tiêu và KPI đã thỏa thuận

REQUIREMENTS / YÊU CẦU

 • Minimum of 1.5+ years’ experience in a fast-paced, e-Commerce business. / Tối thiểu hơn 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh Thương mại điện tử.
 • Hands-on experience in managing and maintaining e-Commerce websites/portals/platforms / Có kinh nghiệm thực tế trong việc quản lý và duy trì các trang web/cổng/nền tảng Thương mại điện tử
 • Preferably familiar with e-platform sales operation in terms of S&OP, timeline & possible execution mechanics. / Quen thuộc với hoạt động bán hàng trên nền tảng điện tử về S&OP, lập kế hoạch triển khai và cơ chế thực hiện có thể
 • Knowledge of various platforms and online sales strategies and can be used to conduct digital sales conversions. / Kiến thức về các nền tảng và chiến lược bán hàng trực tuyến khác nhau và có thể được sử dụng để tiến hành chuyển đổi bán hàng kỹ thuật số.
 • Detail & result oriented. / Làm việc chi tiết và luôn hướng đến kết quả chung
 • High proficiency in MS Office applications with a focus on Excel / Sử dụng thành thạo các ứng dụng MS Office, đặc biệt là Excel
 • The ability to build rapport with key stakeholders with outstanding communication and interpersonal skills / Khả năng xây dựng mối quan hệ với các bộ phận liên quan quan trọng với kỹ năng giao tiếp xuất sắc.
 • Strong negotiation and ownership skills / Có khả năng đàm phán tốt và tự làm chủ công việc của bản thân.
 • Excellent analytical skills, multitasking skills, problem-solving and proactive attitude / Có kỹ năng phân tích dữ liệu, làm việc đa nhiệm, giải quyết vấn đề và thái độ chủ động cao

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Date of Birth *
Tên trường Đại học/Cao Đẳng/Trung Cấp (University/Academy)
Ngày bạn có thể nhân việc  *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Security code *

Submit